ออแกนิคฟาร์มเชียงใหม่ ได้รับเกียรติบัตร ประเภท ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ตุลาคม 11, 2015

Lanna Wellness (Toward Aging Society)

2 กันยายน 2558 ออแกนิคฟาร์มเชียงใหม่ ได้รับเกียรติบัตร
ประเภท ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ในโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเชิงสุขภาพในรูปแบบใหม่
Lanna Wellness (Toward Aging Society)